கானல் நீர்

அன்பு மகன்

தூய உள்ளம்

எங்கள் செல்வி

பாட்டாளியின் வெற்றி

வாழ்க்கை ஒப்பந்தம்

அதிசயப் பெண்

மஞ்சள் மகிமை

செஞ்சுலட்சுமி