தேவன்

இன்டிபென்டன்ஸ் டே

உரிமைப்போர்

ஆசைத்தம்பி

ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே

துறைமுகம்

அசுரன்

ராஜ முத்திரை

ஊழியன்