ஒரே சாட்சி

பாசதீபம்

பெண்ணை நம்புங்கள்

வீட்டுக்கு வந்த மருமகள்

எங்கள் தாய்

வீட்டு மாப்பிள்ளை

நியாயம் கேட்கிறோம்

அன்பு சகோதரர்கள்

அம்மன் அருள்