உச்சி வெயில்

தணியாத தாகம்

எங்கம்மா மகாராணி

உறங்காத கண்கள்

அதிசய ராகம்