மஹாத்மா உதங்கர்

ஏகம்பவாணன்

பொன்னருவி

சகடயோகம்

தாசி அபரஞ்சி

சோகா மேளர்

கிருஷ்ணபிடாரன்

கச்ச தேவயானி

சூர்யபுத்திரி