கைதி கண்ணாயிரம்

தோழன்

பாஞ்சாலி

நூலைப் போல சேலை

மூன்று பெண்கள்

ஒன்றே குலம்

நம் குழந்தை

நல்லவன்

நண்பன்