தாயம்மா

அன்புள்ள தங்கச்சிக்கு

சாத்தான் சொல்லைத் தட்டாதே

மனசுக்கேத்த மாப்பிள்ளை

வலது காலை வைத்து வா

சங்கு புஷ்பங்கள்

கோயில் மணி ஓசை

தங்கக் கலசம்

வீடு மனைவி மக்கள்