இருமனம் கலந்தால் திருமணம்

அன்பிற்கோர் அண்ணி

தங்கம் மனசு தங்கம்

சகோதரி

அருமை மகள் அபிராமி

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்

வண்ணக்கிளி

சொல்லுத் தம்பி சொல்லு

ஒரே வழி