வீர வனிதா

மணமாளிகை

சாந்தா

ஜயபாரதி

வீரமணி

பாக்யலீலா

மின்னல் கொடி

பார்வதி கல்யாணம்

ராஜாம்பாள்