கை கொடுப்பாள் கற்பகாம்பாள்

எல்லைக்கோடு

நீதானா அந்தக் குயில்

கடிவாளம்

பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ

தென்றல் தொடாத மலர்

இளைய பிறவிகள்

கிராமத்துக் கிளிகள்

உறங்காத நினைவுகள்