சிவராத்திரி

அன்று பெய்த மழையில்

செல்லக்குட்டி

கண்ணுக்கு மை எழுது

அவளைச் சொல்லி குற்றமில்லை

அன்புள்ள மலரே

முடிவல்ல ஆரம்பம்

அழகு

வில்லியனூர் மாதா