ஜீவ ஜோதி

பர்த்ருஹரி

ராஜசூயம்

திருவள்ளுவர்

சுபத்ரா அர்ஜுனா

பரசுராமர்

கிருஷ்ணன் தூது

ஷைலாக்

பாமா பரிணயம்