வஞ்சகன்

அதிரடிப்படை

சம்சாரம் என்பது வீணை

சட்டத்துக்கு ஒரு சவால்

அவனுக்கு நிகர் அவனே

நல்லது நடந்தே தீரும்

அஞ்சாத நெஞ்சங்கள்

ஆராதனை

எனக்காக காத்திரு