வெற்றித் திருமகள்

திருநீலகண்டர்

என்னைப் பார்

கவலையில்லாத மனிதன்

ரத்தினபுரி இளவரசி

ஆடவந்த தெய்வம்

தந்தைக்குப் பின் தமயன்

அமுதவல்லி

அபலை அஞ்சுகம்