சாது மிரண்டால்

அடுத்த வீட்டுப்பெண்

நீலாவுக்கு நெறஞ்ச மனசு

எல்லாம் இன்பமயம்

கதாநாயகி

கோமதியின் காதலன்

ராஜி என் கண்மணி

பொன்வயல்

மாப்பிள்ளை