ஆரவல்லி-சூரவல்லி

பரஞ்ஜோதி

பக்த அனுமான்

காரைக்கால் அம்மையார்

தமிழறியும் பெருமாள்

தமிழ்த் தாய்

பக்த குமணன்

மதுரை வீரன்

தக்ஷயக்ஞம்