வா மகளே வா

வாங்க பார்ட்னர் வாங்க

வேடிக்கை என் வாடிக்கை

வரவு நல்ல உறவு

சகலகலா சம்பந்தி

பெண்மணி அவள் கண்மணி

வீடு மனைவி மக்கள்

காவலன் அவன் கோவலன்

திருமதி ஒரு வெகுமதி