ஆடாத ஆட்டமெல்லாம்

நெஞ்சத்தைக் கிள்ளாதே

அம்முவாகிய நான்

தவம்

பொன்வண்டு

உனக்கும் எனக்கும்

அவளுக்கென்று ஓர் மனம்

மீண்டும் வாழ்வேன்

நான்கு கில்லாடிகள்