ஹரிச்சந்திரா

நாகார்ஜுனா

திருடர்கள் ஜாக்கிரதை

ஆரவல்லி

மறுமலர்ச்சி

பாசவலை

வாழ்விலே ஒரு நாள்

நான் பெற்ற செல்வம்

மாமன் மகள்