வரம்

நாளை மனிதன்

தாலிதானம்

வண்ணக் கனவுகள்

திருமதி ஒரு வெகுமதி

மௌனம் கலைகிறது

விடிஞ்சா கல்யாணம்

காலமெல்லாம் உன் மடியில்

பன்னீர் நதிகள்