நதியைத் தேடி வந்த கடல்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா

உன்னை சுற்றும் உலகம்

கணவன் மனைவி

அன்பைத் தேடி

அன்புத் தங்கை

வைரம்

ஒண்ணே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு

தாய்