சங்கு புஷ்பங்கள்

வளைகாப்பு

சின்னக்குயில் பாடுது

இனி ஒரு சுதந்திரம்

கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு

ராஜ மரியாதை

மௌனம் கலைகிறது

ஆயிரம் கண்ணுடையாள்

எங்கள் தாய்க்குலமே வருக