நியாயம் கேட்கிறோம்

உத்திரவின்றி உள்ளே வா

நூறாண்டு காலம் வாழ்க

காதல் ஜோதி

சிவந்த மண்

பொண்ணு மாப்பிள்ளை

சாந்தி நிலையம்

நாலும் தெரிந்தவன்

avm atey kangal

Athey Kangal