ராஜசேவை

நூலைப் போல சேலை

மனோகரா

லட்சுமி

மூன்று பிள்ளைகள்

சுதர்சன்

சௌதாமினி

நவஜீவனம்

துளசி ஜலந்தர்