கண்ணாடி பூக்கள்

புன்னகைப் பூவே

காசி

சமுத்திரம்

படிக்கிற வயசுல

போக்கிரி தம்பி

வைகாசி பொறந்தாச்சு

உன்னை நான் வாழ்த்துகிறேன்