சுலோசனா

சித்ரா

சுபத்ரா

பர்மாராணி

ராஜராஜேஸ்வரி

பக்த அனுமான்

மதன காமராஜன்

பூலோக ரம்பை

பரசுராமர்