அதிபதி

வரம் தரும் வடிவேலன்

சிலம்பு

என் அருமை மனைவி

வலது காலை வைத்து வா

தாயா தாரமா

பாட்டுக்கு ஒரு தலைவன்

கை கொடுப்பாள் கற்பகாம்பாள்

மேல்மருவத்தூர் அற்புதங்கள்