பொன்னருவி

சாந்தா

திருமங்கை ஆழ்வார்

ஜயக் கொடி

வீரமணி

பாக்யலீலா

மின்னல் கொடி

பஸ்மாசூர மோகினி

சாமுண்டீஸ்வரி