வெற்றித் திருமகள்

மாலா ஒரு மங்கல விளக்கு

ஒன்றே குலம்

ஆசை அண்ணா அருமைத்தம்பி

மனிதனும் மிருகமும்

ரோஹிணி

ஜமீன்தார்

என் தங்கை

வேலைக்காரன்