காலம் பதில் சொல்லும்

குப்பத்து ராஜா

அல்லி தர்பார்

சங்கர் சலீம் சைமன்

அவன் ஒரு சரித்திரம்

உத்தமன்

ராஜநாகம்

நேற்று இன்று நாளை

டாக்டர் அம்மா