மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே

கவலையில்லாத மனிதன்

தங்கம் மனசு தங்கம்

அமுதவல்லி

பெண் குலத்தின் பொன் விளக்கு

கல்யாணிக்கு கல்யாணம்

ஒரே வழி

பெரிய கோவில்

குலதெய்வம்