அவள் ஏற்றிய தீபம்

தை பிறந்தால்

பத்துமாத பந்தம்

கட்டிலா தொட்டிலா

பூவும் பொட்டும்

பட்டத்து ராணி

சரசா

காஞ்சித்தலைவன்

கலை அரசி