ஆயிரம் கண்ணுடையாள்

லட்சுமி வந்தாச்சு

தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு

பூவே பூச்சூடவா

அப்பா டாட்டா

அன்னை வேளாங்கன்னி

தேனும் பாலும்

தேரோட்டம்

திருமகள்