நாணயம்

தீ

சண்ட

சோலைக்குயில்

ஏழை பங்காளன்

இருமனம் கலந்தால் திருமணம்

மாங்கல்ய பாக்யம்

எல்லாம் இன்பமயம்

மேனகா 2