கவிதா

நல்லவன் வாழ்வான்

பொன்னித் திருநாள்

சங்கிலித்தேவன்

ராஷமகுடம்

அருமை மகள் அபிராமி

புதுமைப்பெண்

சொல்லுத் தம்பி சொல்லு

பாண்டிதேவன்