இனிது இனிது

Ennai Thalatta Varuvala

வடுகப்பட்டி மாப்பிள்ளை

நீ எந்தன் வானம்

கிழக்கு முகம்