நேர்வழி

செல்வியின் செல்வன்

தெய்வச் செயல்

அம்மா எங்கே

முரடன் முத்து

கலைக்கோவில்

தெய்வத்திருமகள்

நானும் மனிதன்தான்

இது சத்தியம்