நாயகன்

தனம்

எவனோ ஒருவன்

காசு

பிதாமகன்

கபடி கபடி

கண் திறந்து பாரம்மா

ஜெயம்

பூ மனமே வா