எங்கள் தாய்

பெத்த மனம் பித்து

தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை

ஷக்கம்மா

பிராப்தம்

திருடாத திருடன்

சீதா

தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்

அண்ணாவின் ஆசை