நானே வருவேன்

பாடாதே தேனீக்கள்

நம்ம ஊரு நாயகன்

செந்தூரப்பூவே

இலங்கேஸ்வரன்

கடமை

குடும்பம்

எனக்குள் ஒருவன்

நினைவுகள்