தனிக்காட்டு ராஜா

பார்வையின் மறுபக்கம்

ஒரு வாரிசு உருவாகிறது

வாழ்வே மாயம்

காதோடுதான் நான் பேசுவேன்

மாடி வீட்டு ஏழை

கரையெல்லாம் செண்பகப்பூ

குலக்கொழுந்து

லாரி டிரைவர் ராஜாக்கண்ணு