ஞாபகங்கள்

அன்பே வா

அந்த நாள் ஞாபகம்

ராமகிருஷ்ணா