தர்மங்கள் சிரிக்கின்றன

தாய்நாடு

ஊர்க்குருவி

பணம் பத்தும் செய்யும்

ஊஞ்சலாடும் உறவுகள்

எழுதாத சட்டங்கள்

அன்புள்ள மலரே

நன்றிக் கரங்கள்

இவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள்