கோடுகள் இல்லாத கோலம்

வாட்ச்மேன் வடிவேலு

பெண்புத்தி முன்புத்தி

தர்மம் வெல்லும்

முப்பெரும் தேவியர்

செல்லக்குட்டி

மண்ணுக்குள் வைரம்

கண்ணுக்கு மை எழுது

விடிஞ்சா கல்யாணம்