காலம் மாறுது

ஜிகுஜிகு ரயில்

பொய் முகங்கள்

செல்வாக்கு

முரட்டுக்கரங்கள்

கெட்டி மேளம்

இரண்டு மனம்

விலாங்கு மீன்

ராஜாத்தி ரோஜாக்களி