சத்தியம் அது சத்தியம்

நாட்டைத் திருடாதே

ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவி

சமுதாயச் சந்தையிலே

வேலி

தேன் கூடு

அந்த உறவுக்கு சாட்சி

அண்ணே அண்ணே

அவள் ஒரு காவியம்