பேத்தி சொல்லைத் தட்டாதே

பொன்மானைத் தேடி

கிழக்கு மலை

தாய் மனச

தணியாத தாகம்

அன்னலட்சுமி