ஜீவ ஜோதி

பரஞ்ஜோதி

உத்தமி

தமிழ்த் தாய்

பக்த குமணன்

மதுரை வீரன்

சீமந்தினி

பாமா பரிணயம்

மிஸ் கமலா