பைத்தியக்காரன்

பள்ளி நாடகம்

இரு நண்பர்கள்

அலிபாபாவும் 40 திருடர்களும்

இழந்த காதல், சந்திரஹரி

நவீன விக்ரமாதித்தன்