MGR Sivaji Rajini Kamal

MGR Sivaji Rajini Kamal

மகா பிரபு

அனல் காற்று

வெற்றி நமதே

அந்தி மயக்கம்

கண்ணீரில் எழுதாதே

மலர்கின்ற பருவத்திலே

காடு